Search

Christian Resources

Biblical Resources for Church, Faith, and Life

Ang Saligan ng Pamamahala sa Iglesia (Foundational Statements of Church Government)

The Synod of Dort, 1618-19 (click image to enlarge)

1. Ang iglesia ay pag-aari ni Kristo, ang Tagapamagitan ng Bagong Kasunduan.
(The church is the possession of Christ, who is the Mediator of the New Covenant.)
Acts 20:28; Ephesians 5:25-27

2. Bilang Tagapamagitan ng Bagong Kasunduan, si Kristo ang ulo ng iglesia.
(As Mediator of the New Covenant, Christ is the Head of the church.)
Ephesians 1:22-23; 5:23-24; Colossians 1:18

3. At dahil ang iglesia ay pag-aari ni Kristo at Siya ang ulo nito, the mga ng panuntunan ng pamamahala ng iglesia ay magmumula, hindi sa pasiya ng tao, kundi mula sa turo ng Banal na Kasulatan.
(Because the church is Christ’s possession and He is its Head, the principles governing the church are not a matter of human preference, but of divine revelation.)
Matthew 28:18-20; Colossians 1:18

4. Ang iglesia laganap ang nagtataglay ng kaisahan sa Espiritu kay Kristo at sa Banal na Kasulatan.
(The universal church possesses a spiritual unity in Christ and in the Holy Scriptures.)
Matthew 16:18; Ephesians 2:20; 1 Timothy 3:15; 2 John 9

5. Ang Panginoon ay hindi nagbibigay ng permanente laganap, pangkalahatang tanggapan para sa Kanyang iglesia kung saan ay maaring siyang pangunanahan. Ang tanggapan ng matanda (elder; presbyter/episkopos) ay malinaw na lokal sa awtoridad at tungkulin. Dahil dito, and pamahalaan ng iglesiang Reformada ay presbiterio, dahilan sa ang iglesia ay pinamamahalaan ng mga matatanda, hindi ng mga malalaking kalipunan.
(The Lord gave no permanent universal, national or regional offices to His church. The office of elder (presbyter/episkopos) is clearly local in authority and function; thus, Reformed church government is presbyterial, since the church is governed by elders, not by broader assemblies.)
Acts 14:23; 20:17, 28; Titus 1:5

6. Dahil nakasapailalim ang iglesia sa kanyang ulong pang-langit, ang iglesiang laganap ay pinamamahalaan ni Kristo mula sa langit sa pamamagitan ng Kanyang Salita at Espiritu Santo gamit ang susi ng kaharian ng langit na ibinigay niya sa iglesia local para sa nasabing layunin. Kaya nga, walang iglesia ang maaaring maghari sa ibang iglesia.
(In its subjection to its heavenly Head, the local church is governed by Christ from heaven, by means of His Word and Spirit, with the keys of the kingdom which He has given it for that purpose; and it is not subject to rule by sister churches who, with it, are subject to the one Christ.)
Matthew 16:19; Acts 20:28-32; Titus 1:5

7. Ang pagiging isang iglesia ay hindi nasasalig sa pantay-pantay na ugnayan nito sa mga ibang iglesia; ito ay para sa kabutihan ng iglesia. Subali’t kahit na ang mga iglesia ay magkakaiba, hindi rin naman sila magkakahiwalay. Ang pagsama o pag-alis sa pantay-pantay na ugnayan ay hindi maaaring sapilitan.
(Federative relationships do not belong to the essence or being of the church; rather, they serve the well-being of the church. However, even though churches stand distinctly next to one another, they do not thereby stand disconnectedly alongside one another. Entrance into and departure from a federative relationship is strictly a voluntary matter.)
Acts 15:1-35; Romans. 15:25-27; Colossians 4:16; Titus 1:5; Revelation 1:11, 20

8. Ang pagsasagawa ng pantay-pantay na ugnayan ng mga iglesia ay maari lamang mangyari sa pamantayan ng pakipagkaisa sa pananampalataya at paninindigan ng pananampalataya.
(The exercise of a federative relationship is possible only on the basis of unity in faith and in confession.)
1 Corinthians 10:14-22; Galatians 1:6-9; Ephesians 4:16-17

9. Ang bawa’t miyembro ng mga iglesia ay magkikita-kita sa mga malakihang pagtitipon upang maipamalas ang pakakaisa sa iglesia. Ito rin ang maiingat sa bawa’t isa laban sa mga pagkukulang ng bawa’t isang tao at upang makatulong sa karasanan ng bawa’t isang iglesia. Ang pagpapasiya upang magtipon ay hawak ng bawa’t iglesia at maaring ipatulad ng iglesia maliban na ito ay labag sa Banal na Kasulatan, sa Bahagi ng Sinasampalatayan at sa Saligang batas ng iglesia.
(Member churches meet together in consultation to guard against human imperfections and to benefit from the wisdom of a multitude of counselors in the broader assemblies. The decisions of such assemblies derive their authority from their conformity to the Word of God.)
Proverbs 11:14; Acts 15:1-35; 1 Corinthians 13:9-10; 2 Timothy 3:16-17

10. At upang maipamalas ang espiritual na pagkakaisa, ang iglesia ay kinakailangang makipagtagpo sa ibang mga iglesia na magkaparaherong pinanampalatayanan para sa pagpapalakasan sa isa’t-isa and upang makapagbigay ng mainam na paninindigan sa salinbutan.
(In order to manifest our spiritual unity, local churches should seek the broadest possible contacts with other like-minded churches for their mutual edification and as an effective witness to the world.)
John 17:21-23; Ephesians 4:1-6

11. Ang iglesia ay inutusan na isagawa ang ministeryo ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo sa dulo ng sanlibutan at sa pamamagitang pagsasagawa ng mga sakramento sa iglesia.
(The church is mandated to exercise its ministry of reconciliation by proclaiming the gospel to the ends of the earth.)
Matthew 28:19-20; Acts 1:8; 2 Corinthians 5:18-21

12. Si Kristo ang nagaalaga at namamahala sa Kanyang iglesia sa pamamagitan ng mga tanggapan ng manggagawa, matatanda at diakono kung saan pinipili niya sa pamamagitan ng iglesia.
(Christ cares for His church through the office-bearers whom He chooses.)
Acts 6:2-3; I Timothy 3:1,8; 5:17

13. Ang Banal na kasulatan ay may pamantayan para sa mga magiging mangagawa,
matatanda at diakono upang mabisang maisagawa ang tanggapan ni Kristo.

(The Scriptures encourage a thorough theological training for the ministers of the Word.)
1 Timothy 4:16; 2 Timothy 2:14-16; 3:14; 4:1-5

14. Bilang pinili at tinubos na bayan ng Dios, ang iglesia, nakapailalim sa pamamahala ng isang ugnayan, ay tinawag upang sambahin Siya ng may kaayusan at katatakutan ayon sa turo ng Banal na Kasulatan.
(Being the chosen and redeemed people of God, the church, under the supervision of the elders, is called to worship Him according to the Scriptural principles governing worship.)
Leviticus 10:1-3; Deuteronomy 12:29-32; Psalm 95:1,2,6; 100:4; John 4:24; 1 Peter 2:9

15. Sapagkat ang iglesia ay haligi at sandigan ng katotohan, siya ay tinawag upang magsagawa ng ministeyo na pagtuturo upang palaguin ang bayan ng Dios sa pananampalataya.
(Since the church is the pillar and ground of the truth, it is called through the teaching ministry to build up the people of God in faith.)
Deuteronomy 11:19; Ephesians 4:11-16; 1 Timothy 4:6; 2 Timothy 2:2; 3:16-17

16. Ang maka-Kristiyanong pagdidisiplina, na nagmumula sa pagmamahal ng Dios sa kanyang mga hinirang, ay isinasagawa ng iglesia upang magtuwid at palakasin ang bayan ng Dios upang makapagbigay kaluwalhatian sa pangalan ng Dios.
(Christian discipline, arising from God’s love for His people, is exercised in the church to correct and strengthen the people of God, maintain the unity and the purity of the church of Christ, and thereby bring honor and glory to God’s name.)
1 Timothy 5:20; Titus 1:13; Hebrews 12:7-11

17. Ang pagsasagawa ng maka-Kristiyanong disiplina ay ang pangunahing obligasyon ng bawa’t miyembro ng iglesia, ngunit kung disiplina ay para dun sa mga pinakatiwalan ng susi ng kaharian o may magagawa, kailangan itong isagawa sa pamamagitan ng nakatatas na ugnayan.
(The exercise of Christian discipline is first of all a personal duty of every child of God, but when discipline by the church becomes necessary, it must be exercised by the elders of the church, the bearers of the keys of the kingdom.)
Matthew 18:15-20; Acts 20:28; 1 Corinthians 5:13; 1 Peter 5:1-3

+ posts
Share with others:
Facebook
Twitter
Email
Print